19 juni 2016

Upprustningen av Herrgården fortsätter planenligt och ser mycket bra ut. Många av de önskemål som framförts genom åren från RHV har man nu på Tekniska kontoret tillgodosett. Tekniska kontoret har dessutom bjudit in två representanter från RHV att vara med vid diskussionerna om inredningen av Herrgården.
Renoveringen sker varsamt och återställer Herrgården till dess forna glans. Rumsindelningen har gjorts om enligt ursprungsritningarna från Posses tid. Varje rum ges en egen identitet, det gamla bevaras och förstärks.

Konferensrummen kommer samtliga att inredas med nytillverkade möbler i gustaviansk stil där man tar hänsyn till färgsättning och miljö.
Gula förmaket, stora rummet rakt fram från entrén, kommer att möbleras med 1700-tals möbler, bl a två badkarssoffor och ett spelbord. En kristallkrona i taket, lite småbord och andra detaljer från tiden kommer att fullborda intrycket av den 1700-tals herrgård som Herrgården är.

Herrgårdens historia kommer att presenteras i de olika rummen som kommer att få namn enligt den bouppteckning som gjordes efter Posses frånfälle.
Och det viktigaste av allt: Herrgården kommer att stå till kommuninvånarnas förfogande och kunna hyras för evenemang av olika slag framöver.

Positiva intryck, goda framtidsutsikter – allt verkar falla på plats!

Med tillönskan om en skön sommar!
Styrelsen för RHV