Stadgar

ROSENLUNDS HERRGÅRDS VÄNNER

Föreningens namn är Rosenlunds Herrgårds Vänner – RHV Ideell förening.

Föreningens syfte är att arbeta med att få en användning av Rosenlunds Herrgård (RH) i

Jönköpings kommun som tar tillvara kommuninnevånarna och besökare i Jönköpingskommuns intressen för RH:s tillgänglighet i framtiden

RHVs Vänner skall

• stödja fortsatt användning och tillgänglighet för allmänheten av Herrgården efter dess renovering

• arbeta för att göra ett attraktivt verksamhetsområde av Rosariet, parken och herrgården

• vara en rådgivande part till eventuell verksamhetsutövare i RH

• tillföra kunskap och erfarenhet

Till medlem i RHVs Vänner antas personer och intresserade, som vill se ett bevarande av RH med tillgänglighet för allmänheten. Till föreningen kan med fördel knytas samverkanspartners såsom företag, myndigheter och andra offentliga organ som kommuner och landsting, kooperativ, studieförbund och intresseorganisationer.

Medlemsavgiften fastställs på årsmötet.

Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter, varav en ordförande. Årsmötet beslutar om antalet ledamöter. Till styrelsen väljs inga suppleanter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet. Ordföranden väljs för ett år och övriga ledamöter för två år.
Anm. Vid första årsmötet väljs hälften av ledamöterna på ett år och hälften på två år.

Styrelsen har sitt säte i Jönköpings kommun.

Föreningens namn tecknas av dem styrelsen utser.

Föreningens samtliga handlingar skall hållas tillgängliga för medlemmarna.

Föreningens årsredovisning ska granskas av två revisorer. Revisorer väljs vid årsmötet.

Föreningens räkenskaper skall föras i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen. Räkenskapsår/verksamhetsår är 01-01 – 12-31.

Ordinarie årsmöte hålls före april månads utgång och på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Vid ordinarie årsmöte skall följande behandlas
1 Val av ordförande vid årsmötet
2 Val av sekreterare vid årsmötet
3 Val av två protokollsjusterare
4 Beslut om årsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna
5 Framläggande av årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning)
6 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
7 Framläggande av revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9 Fastställande av arvoden
10 Fastställande av medlemsavgifter
11 Fastställande av antalet ledamöter
12 Val av ordförande
13 Val av övriga styrelseledamöter
14 Val av revisorer
15 Val av valberedning
16 Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet
17 Övriga ärenden

Kallelse till årsmöte sker skriftligen per post eller e-post samt annons i JP under föreningskontakter. Kallelse jämte handlingar inkl. årsredovisning skall finnas tillgänglig på hemsidan senast 2 veckor före ordinarie årsmöte och senast en vecka före extra årsmöte.
Övriga kallelser och andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller epost.

Vid sammanträde med styrelsen och vid årsmöte skall protokoll föras. Av detta skall framgå tid och plats för sammanträdet, vilka som varit närvarande och vilka beslut som fattats.

Styrelsen är behörig att fatta beslut om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
Behörig att rösta på årsmötet är medlem som registrerats i föreningen och som erlagt stadgad avgift till föreningen. Varje röstberättigad medlem har en röst.
Beslut om stadgeändring erfordrar att frågan behandlats av två på varandra följande års­möten och/eller föreningsmöte. Vid röstning om stadgeändring erfordras att minst 2/3 av på årsmötet deltagande medlemmar bifaller förslaget till ändring.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen, motarbetar dess intressen eller ändamål eller inte fullgör sina skyldigheter till föreningen kan av årsmötet uteslutas ur föreningen. För uteslutning krävs 2/3 majoritet av på årsmötet närvarande medlemmar. Beslut om uteslutning skall meddelas skriftligt.

Beslut om föreningens upplösning kan fattas vid årsmöte med samtliga röstberättigade medlemmar närvarande och eniga, eller vid två på varandra följande stämmor med minst 2/3 majoritet vid den andra av dessa stämmor. Vid upplösning ska förteckning över tillgångarnas värde upprättas och fördelning av tillgångarna ske enligt av på årsmötet beslutad fördelning.