Herrgårdsvän!

Du kallas härmed till årsmöte söndagen den 25 februari 2018 kl 16.00 på Lindgården, Jönköping.

Agenda
1 Val av ordförande vid årsmötet
2 Val av sekreterare vid årsmötet
3 Val av två protokollsjusterare
4 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
5 Framläggande av årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning)
6 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
7 Framläggande av revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9 Fastställande av arvoden
10 Fastställande av förenings- och serviceavgifter
11 Fastställande av förändring av föreningens stadgar
12 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
13 Val av ordförande
14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15 Val av revisorer
16 Val av valberedning
17 Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet
18 Övriga ärenden

Varmt välkommen till årsmötet hälsar styrelsen.