About Christina Almgren

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
So far Christina Almgren has created 18 blog entries.
12 03, 2017

Vår vision för 2030

By | 2017-03-12T07:10:46+00:00 2017-03-12|Kommentarer inaktiverade för Vår vision för 2030

Rosenlunds Herrgårds Vänner, genom dess styrelse, vill härmed lämna följande vision inför framtiden. Skulle vår vision bli verklighet före 2030 har vi givetvis ingenting emot det.

År 2030 är Jönköpings kommun Sveriges och Norra Europas
främsta trädgårdskommun alla kategorier!

Trädgårdsturistnäringen blomstar genom att Jönköpings kommun kan erbjuda flera olika trädgårdar där Rosenlund med Herrgården, Rosariet, Posses trädgård, Stallet och Annexet utgör ”finrummet”. ”Vardagsrummet” erbjuder vi på Brunstorps gård med bl a genbank av fruktträd. ”Lekrummet” återfinns i Stadsparken med möjlighet till lek och spel. ”Köket” har vi på Visingsö med Örtagården, som då blomstar i all sin prakt. Till sist kan kommunen erbjuda det ”spektakulära” på Gunillaberg genom samarbete med Tage Andersen.

Hur har då Jönköping kommit dit till 2030?

Genom ett fortsatt idogt arbete efter det att Rosenlunds Herrgård efter invändig renovering har öppnat upp i februari 2017 så har kommunen fortsatt med Rosenlundsområdet på följande sätt:

• Stallet är renoverat till ett trevligt lunch- och middagsställe där servering sker både i byggnaden och i de uppförda växthusen (orangerierna). De sistnämnda hålls uppvärmda för servering även på vintern.
• Till stallet har man även byggt en bod för försäljning av trädgårdsprodukter, allt från växter till böcker och redskap.
• Bröllop sker både i Rosariet och i Herrgården. Företrädesvis hålls bröllopsfesten i Stallet men undantag kan göras för en bröllopslunch som kan serveras i Herrgården för ett mindre sällskap.
• Rosariet, som redan idag är ett av Sveriges förnämsta rosarier, fortsätter att utvecklas genom ständig förnyelse. Bl a att i framtiden arrangeras årligen Sveriges största Rosfestival i Jönköping. Festivalen hålls sista helgen i juli månad och tusentals rosälskare kommer till vår stad och firar Rosen.

• Posses Park som redan idag är utpekad i Arkeologisk rapport 2011:32 enligt följande:

”Den dolda parken vid Rosenlund utgör en i många avseenden sensationell
upptäckt, såväl i ett inhemskt som ur ett internationellt perspektiv. Den tydliga bild georadarundersökningen givit antyder att detta kan bli ett trädgårdshistoriskt forskningsobjekt av högsta dignitet. Med moderna analysmetoder skulle det vara möjligt att identifiera de växter som prytt baronens rabatter, liksom de träd och buskar som kantat gångarna. Ett återskapande ligger inom möjligheternas ram. Här finns ett spännande
tillfälle att ge Jönköping en ny sevärdhet av yppersta klass!”

Parken har gett många turistarkeologer glädjestunder under årens lopp och parken är idag återställd i 1788 års anda.

• Annexet är renoverat med rum för uthyrning och sköts av dem som har hand om driften för hela området.
• Till områdets aktiviteter har även lagts och utvecklats ett område som ligger norr om Villa Solvik. Det har tidigare varit en handelsträdgård, men är idag utvecklat till ett område för grön rehabilitering. Där odlar man grönsaker, som man förser serveringen i Stallet med.
• Aktiviter i området är historieberättande visningar av Herrgården, förutom den användning som redan finns idag, teater, sommarkonserter i Posses park och Rosariet. Trädgårdsutbildningar både i grönsaks-, blom och rosodling i samarbete med Tenhults Lantbruksgymnasium.

Detta var bara ett axplock av alla aktiviteter som kommer att erbjudas både turister från när och fjärran samt givetvis våra kommuninnevånare.

Jönköping 2017-03-05

Rosenlunds Herrgårds Vänner Ideell Förening

Lena Wahlgren
Ordförande 2017

10 02, 2017

Årsmöte den 23 april 2017

By | 2017-02-10T13:19:34+00:00 2017-02-10|Kommentarer inaktiverade för Årsmöte den 23 april 2017

Herrgårdsvän! Du kallas härmed till

Årsmöte söndagen den 23 april 2017 kl 16.00 på Lindgården, Jönköping

Agenda

1 Val av ordförande vid årsmötet
2 Val av sekreterare vid årsmötet
3 Val av två protokollsjusterare
4 Frågan om årsmötets behöriga utlysande
5 Framläggande av årsredovisning (förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning)
6 Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
7 Framläggande av revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter
9 Fastställande av arvoden
10 Fastställande av förenings- och serviceavgifter
11 Fastställande av förändring av föreningens stadgar
12 Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
13 Val av ordförande
14 Val av övriga styrelseledamöter och eventuella suppleanter
15 Val av revisorer
16 Val av valberedning
17 Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet
18 Övriga ärenden

Varmt välkommen till årsmötet hälsar Styrelsen

20 01, 2017

Så blir Rosenlunds herrgård

By | 2017-01-20T11:20:24+00:00 2017-01-20|Kommentarer inaktiverade för Så blir Rosenlunds herrgård

Artikel i Jönköpingsposten den 19 januari 2017

”Jag vill nominera herrgården till stadsbyggnadspriset”

Efter mycket blod, svett och tårar är Rosenlunds herrgård färdigrenoverad. JP visar idag de första bilderna från herrgården.
Där finns också det vackra rummet där du kan viga dig.

Läs mer här: http://www.jp.se/article/jag-vill-renovera-herrgarden-till-stadsbyggnadspriset/

 

27 09, 2016

Herrgårdsparken ska fram i ljuset

By | 2016-09-27T14:35:54+00:00 2016-09-27|Kommentarer inaktiverade för Herrgårdsparken ska fram i ljuset

Artikel i Jönköpingsposten den 24 september 2016

Under nässlor och gräs utanför Rosenlunds Herrgård vilar den gustavianska park som hörde till huset under dess glansdagar.
”Strax under grästorvorna ligger det mesta. Grusgångarna ligger här, man har bara höljt över dem”, pekar arkeolog
Claes Pettersson när han kliver fram bland gräs och ogräs.

Läs mer:

http://www.jp.se/article/nu-ska-herrgardsparken-fram-i-ljuset/

19 06, 2016

Positiv utveckling för Rosenlunds Herrgård

By | 2016-06-19T13:28:25+00:00 2016-06-19|Kommentarer inaktiverade för Positiv utveckling för Rosenlunds Herrgård

19 juni 2016

Upprustningen av Herrgården fortsätter planenligt och ser mycket bra ut. Många av de önskemål som framförts genom åren från RHV har man nu på Tekniska kontoret tillgodosett. Tekniska kontoret har dessutom bjudit in två representanter från RHV att vara med vid diskussionerna om inredningen av Herrgården.
Renoveringen sker varsamt och återställer Herrgården till dess forna glans. Rumsindelningen har gjorts om enligt ursprungsritningarna från Posses tid. Varje rum ges en egen identitet, det gamla bevaras och förstärks.

Konferensrummen kommer samtliga att inredas med nytillverkade möbler i gustaviansk stil där man tar hänsyn till färgsättning och miljö.
Gula förmaket, stora rummet rakt fram från entrén, kommer att möbleras med 1700-tals möbler, bl a två badkarssoffor och ett spelbord. En kristallkrona i taket, lite småbord och andra detaljer från tiden kommer att fullborda intrycket av den 1700-tals herrgård som Herrgården är.

Herrgårdens historia kommer att presenteras i de olika rummen som kommer att få namn enligt den bouppteckning som gjordes efter Posses frånfälle.
Och det viktigaste av allt: Herrgården kommer att stå till kommuninvånarnas förfogande och kunna hyras för evenemang av olika slag framöver.

Positiva intryck, goda framtidsutsikter – allt verkar falla på plats!

Med tillönskan om en skön sommar!
Styrelsen för RHV

11 05, 2016

Information från årsmötet

By | 2016-05-25T15:02:39+00:00 2016-05-11|Kommentarer inaktiverade för Information från årsmötet

Rosenlunds Herrgårds Vänner (RHV) höll årsmöte söndagen den 17 april 2016 på Lindgården, Jönköping.

Ett trettiotal medlemmar kom till mötet för sedvanliga årsmötesförhandlingar. Till ordförande för årsmötet valdes Anders Jörgensson, ordf Tekniska nämnden.
Föreningens tidigare styrelse omvaldes samt utökades med två nya styrelsemedlemmar. Den nya styrelsen utgörs av Lena Wahlgren, ordf., Christina Almgren, Lennart Angselius, Carin Boman, Rolf Johnson, Birgitta Nilsson, Pelle Rudenstam, Erik Sterner och Thorbjörn Tjäder.

Efter själva förhandlingarna berättade Daniel Islann från Tekniska kontoret om hur upprustningen av Herrgården fortskrider. Ritningar på den nya planlösningen, som i vissa delar återställer den gamla rumsindelningen, och foton från upprustningen visades liksom även detaljer på materialval, framtagning av gammal puts, de gamla golven mm.
Arbetet sker i samarbete med Anders Franzén, Länsmuseet.

Pelle Rudenstam tackades särskilt för allt arbete han lagt ner för att behålla Herrgårdens själ vid renoveringen.

Medlemmarna informerades också om att föreningen även under 2016 kommer att ha en begränsad verksamhet då herrgården inte är tillgänglig.

Klicka här för att se presentationen.

15 06, 2015

Kära Herrgårdsvänner!

By | 2015-06-17T08:26:25+00:00 2015-06-15|Kommentarer inaktiverade för Kära Herrgårdsvänner!

Juni 2015

Många av er medlemmar undrar vad som händer. Här kommer kortfattat den information vi har.

Tekniska kontoret har delat upp arbetet med Herrgården, Posses park och gamla Stallet på tre olika handläggare. Arbetet med Herrgården håller Daniel Islann i.

Hur går det då med Herrgården? Invändigt har man tagit bort de ändringar, som gjorts på 30-50 – talen. Det har givit kunskap till vad som måste göras, så att man tillsammans med antikvariska myndigheter kan ta fram ett anbudsunderlag. Därefter skickas anbudsförfrågan ut enligt lagen om offentlig upphandling. När anbud antagits kan man sätta igång arbetet. Förmodligen blir det någon gång nästa vår.

• Posses park ansvarar Björn Kallin för. Här finns framtaget ett förslag om hur man i etapper skall kunna renovera den. Några pengar för det arbetet finns inte avsatt i kommunens budget.
• Stallet ansvarar Daniel Håkansson för. Även här finns ritningar över hur man skulle kunna bygga om, men inte heller här är några pengar avsatta.

För över ett år sedan beslutade fullmäktige att Herrgården ska vara kvar i kommunal ägo. Den ska både användas som intern konferensanläggning och för allmänheten till olika offentliga arrangemang. Vi i styrelsen har efterlyst att kommunen tar ett helhetsgrepp om Herrgårdsområdet med alla byggnader och Rosariet till en plats där människor kan mötas. Våra förslag på kort sikt är följande:

• Att man tillsätter en projektledare som håller ihop de olika delprojekten till en helhet och även ser till att man söker olika bidrag.
• Att man tar fram en plan och ett handlingsprogram för ”Rosenlunds herrgårds liv och innehåll” i framtiden. Det är nödvändigt för att kunna söka olika bidrag

Vi har uppvaktat ansvariga politiker om detta. Tyvärr har vi ännu inte sett något resultat i den riktningen.

Som vi meddelade på vårt årsmöte i april kommer föreningen att minska på programverksamheten eftersom vi inte längre har tillgång till Herrgården. För er information så blev vi tyvärr tvungna att ställa in vår resa till Tjolöholm på grund av för litet intresse. Det kändes lite trist, men vi får ta nya tag!

På Rosens dag 5 juli mellan kl. 13–17 har tekniska lovat att ha Herrgården öppen så att man får titta in och se hur det ser ut nu. Du kommer då att träffa Daniel Islann, några i styrelsen samt medlemmar.

Fortsättningsvis kommer vi att informera på föreningens hemsida (www.rosenlundsherrgard.se) eller under föreningskontakten i JP.

Vi önskar er alla en trevlig och härlig sommar och ser fram mot att hela Rosenlunds Herrgårdsområde en dag blir färdigt till en fantastisk helhet.

Föreningen behövs fortsatt som påtryckare!

Styrelsen för Rosenlunds Herrgård

Om du glömt att betala årsavgiften så blir vi glada om du sätter in 100 kr på BG 451-7538. TACK!